Ràpids del Niàgara
Rápidos del Niágara

El quadre El cuadro

Ràpids del Niàgara

Detall del quadre Detalle del cuadro

Ràpids del Niàgara

Detall del quadre Detalle del cuadro

Ràpids del Niàgara

Comentaris Comentarios

Vista des de Canadà cap a New York

Vista desde Canadá hacia New York

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 240 - 42
Peces Piezas: 2
Amb marc Con marco: No
Referència Referencia: 001

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro