Noia en cadira
Chica en silla

El quadre El cuadro

Noia en cadira

Detall del quadre Detalle del cuadro

Noia en cadira

Comentaris Comentarios

El suport és de ferro, s'ha fet servir sorra amb la pintura

El soporte es de hierro, se ha usado arena en la pintura

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 57 - 66.5
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: No
Referència Referencia: 020

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro