Noia copa roca
Chica copa roca

El quadre El cuadro

Noia copa roca

Detall del quadre Detalle del cuadro

Noia copa roca

Comentaris Comentarios

S'ha fet servir sorra amb la pintura

Se ha usado arena en la pintura

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 57.5 - 68
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: No
Referència Referencia: 021

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro